Kancelaria Adwokacka
Justyna Rybarczyk
os. Przy Arce 19/46, 31-845 Kraków
kancelaria@adwokatrybarczyk.pl | tel. 691-642-020

Kancelaria

Kancelaria adwokacka świadczy obsługę prawną zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym. Indywidualne i sumienne podejście do Klienta przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zapewni szybką i skuteczną pomoc prawną w zleconych sprawach oraz w podjęciu najkorzystniejszych dla Klienta rozstrzygnięć problemów prawnych. Oferowana kompleksowa obsługa prawna obejmuje porady prawne, sporządzanie pism procesowych, umów i opinii prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji pozasądowych, reprezentowanie stron przed Sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej. Wynagrodzenie oraz koszty konsultacji prawnej ustalane są indywidualnie podczas spotkania z Klientem.

O mnie

Adwokat Justyna Rybarczyk ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentką Szkoły Prawa Austriackiego organizowanej w ramach współpracy Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony dóbr osobistych. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem państwowego egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym. Wpisana na listę adwokatów Izby Krakowskiej. Posiada doświadczenie zdobyte w pracy w renomowanych kancelariach adwokackich.

Specjalizacje

Prawo Karne

 • obrona oraz reprezentacja na każdym etapie postępowania począwszy od postępowania przygotowawczego przez postępowanie sądowe wszystkich instancji , jak i w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym
 • obrona oraz reprezentacja w postępowaniu karnym, karnym gospodarczym, karnym skarbowym, w sprawach o wykroczenia
 • sporządzenie pism (zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa, subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, apelacji i zażaleń od zapadłych orzeczeń, skargi kasacyjnej)
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego (odroczenie kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie , dozór elektroniczny)
 • postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i niesłuszne tymczasowe aresztowanie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

Prawo Rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy majątkowe małżonków (rozdzielność majątkowa małżeńska, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym)
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów)
 • sprawy o opiekę i przysposobienie małoletnich
 • pochodzenie dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka)
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite

Prawo Cywilne

 • reprezentacja przed sądami cywilnymi we wszystkich instancjach
 • sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych
 • przygotowywanie umów i opinii prawnych
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasnosci, uwłaszczenia, zasiedzenia, zmiany w księdze wieczystej )
 • ochrona własności, posiadania
 • sprawy dotyczące najmu,dzierżawy, eksmisji
 • roszczenia z tytułu niewykonania umów, bezskuteczności umów, nieważności umów
 • sprawy o zapłatę, dochodzenie roszczeń, windykacja wierzytelności
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia)
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (wynikające z umowy oraz czynów niedozwolonych, wypadki komunikacyjne, błędy medyczne)


Ochrona dóbr osobistych

 • reprezentacja przed sądem osób, których dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone
 • występowanie z roszczeniami o naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zobowiązanie do podjęcia działania w celu usunięcia skutków naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
 • sprawy o zniesławienie
 • naruszenie dóbr osobistych w związku z publikacją artykułu prasowego (prawa i obowiązki dziennikarza, granice wolności prasy, sprostowania, odpowiedzi, odpowiedzialność na gruncie prawa prasowego)
 • naruszenie dóbr osobistych na forach internetowych, blogach, portalach społecznościowych
 • pomocy prawna dla podmiotów działających na rynku mediów

Prawo gospodarcze

 • pomoc przy zakładaniu spółek, dokonywaniu zmian w spółkach, przekształceniach oraz likwidacji spółek
 • tworzenie wewnętrznych dokumentów, projektów uchwał, aktów niezbędnych w bieżącej działalności spółek
 • reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym w toczących się postępowaniach
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • reprezentacja przed sądem pracodawców i pracowników
 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o o odszkodowanie (m.in.za wypadek przy pracy, rozwiązanie umowy o pracę,mobbing)
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Administracyjne

 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania administracyjnego (przed urzędami, organami, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • sporządzania podań, wniosków, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji
 • pomoc przy uzyskiwaniu zaświadczeń
 • sporządzania opinii prawnych

Mediacja

Mediacja jest dobrowolnym, poufnym i niesformalizowanym pozasądowym postępowaniem prowadzonym przez bezstronnego mediatora, który nie jest zaangażowany w konflikt i nie reprezentuje żadnej ze stron. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, a tajność przebiegu mediacji jest chroniona prawnie. Celem mediacji jest zakończenie konfliktu lub jego złagodzenie poprzez dążenie do zrozumienia interesu stron i wypracowanie akceptowanego przez nie rozwiązania. Mediacja przyczynia się do uniknięcia lub znacznego skrócenia okresu trwania postępowania sądowego i do zmniejszenia jego kosztów.

Kontakt

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Justyna Rybarczyk

os. Przy Arce 19/46
31-845 Kraków

tel. 691-642-020
kancelaria@adwokatrybarczyk.pl

Formularz kontakowy